जोडी

काव्यानंद पसरवा!☺

 

कप आणि बशी
आहे जोडी खाशी
कपबशी असे छान |
तर पाहुण्यांची वाढे शान |

कपाला नसेल कान
तर जाईल त्यांचा मान |
कपाला असेल कान
तर चहाची लज्जत महान |

कपबरोबर हवी बशी
वरासम वधू जशी
बशीला कपापासून केले दूर
आणि मगाचा वाढला भलताच नूर

चहाचे मग कॉफीचे मग
बाजारात उभे धरून तग
मगात चहा उच्चंभृंना
त्याने पोळते जीभ हा किस्सा नवा
जीभ पोळण्यापेक्षा मग दूर ठेवा
कपबशीला पूर्वीप्रमाणेच मन द्यावा |


काव्यानंद पसरवा!☺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *