कोळी गीत

काव्यानंद पसरवा!☺

 

कोळ्यांच्या नारी आम्ही कोळ्यांच्या नारी |
मनावर खंबीर आम्ही भारी आम्ही भारी |

दादले जाती दर्यावरी हो
जाती दडले दर्यावरी
टाकिती जाळे समिंदरावरी हो
जाले टाकिती समिंदरावरी
मासली आंटी घरोघरी हो
आणती मासली घरोघरी
सुकवितो आम्ही कोळ्यांच्या नारी हो ||१||

कंधी मंधी हो कंधी मंधी
उठता वादल दर्यावरी हो
वादल उठता दर्यावरी
दादला असतो समिंदरावरी हो
असतो दादला समिंदरावरी
काहूर भीतीचा उठतो उरी हो
भीतीचा काहूर उठतो उरी
आई एकवीराचा आधार भारी हो
एकविरा आईचा आधार भारी
जातो एकविरासी कोळ्यांच्या नारी ||२||

बोलतो नवस एकवीराची
नवस बोलतो एकविरासी
दादला सुखरूप पाठव घरासी
सुखरूप दादला पाठव घरासी
खणानारळाची ओटी देईन तुझ्या करी
ओटी खणानारळाची देईन तुझ्या करी ||३||


काव्यानंद पसरवा!☺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *