मंगल माकड

काव्यानंद पसरवा!☺

 

एक होते जंगल
त्यात माकड मंगल
माकडाला वाजली थंडी
त्याने ठरवले शिवावी बंडी
बंडीसाठी हवे कापड
शोधात निघाले मंगल माकड
असे गेले थेट बाजारात
तागाच त्याने उचलला हातात |
तसेच गेले शिंप्याकडे
शिंप्याच्या मशीनवर उभे फाकडे
म्हणे शिंपीदादा माप घ्या थोडे
बंडी शिवायचे काम करा एवढे
शिंपी घाबरला होता मनात
शिवायला बसला एका क्षणात
शिवून त्याने बंडी केली पुरी
घालून माकडाची निघाली स्वारी


काव्यानंद पसरवा!☺

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *