संबंध

 

बीज पेरता रुजले
रोप ते उगवले
वाढत वाढत वर गेले
फुटले त्यासी अनेक शाखा
हरितपर्णांनो त्यांसी झाका |
असंख्य शाखाचा, असंख्य पर्णांचा
डेरेदार वृक्ष तो बनावा |
त्याने आपल्या मुळाने मातीला स्पर्शावे |
मिळेल आधार त्याचा मातीला
वाचेल क्षय तिचा त्या घटकेला |
मातीची जर झाली नाही झीज |
तर ती निर्मित असंख्य चीज |
त्या चिजांसी काय वर्णावे
मनुष्याचे जीवन सुखमय व्हावे

Leave a Reply

Your email address will not be published.