बडबडगीत

 

उंदराला एका सापडला फुटाणा
लगेच तिथे आली माऊताई मौना |
माऊताईला पाहून उंदीर गेला बिथरून |
पडला फुटाणा गडगडाट गेला घसरून |
उंदीरमामा बसले चडफडत थिजून |
लगेच गेल्या माऊताई मौना निघून |
टुणकन उडी मारून मिळवला फुटाणा |
घेतला फुटाणा शिरले बिळात |
फस्त केला फुटाणा एका क्षणात |

Leave a Reply

Your email address will not be published.