माझ्या अंगणात

 

(कवितेची चाल “म्हारे हावडा मी नाचे मोर” ह्या चित्रपटातील गाण्यावर आहे. चालीसाठी कवितेनंतर खाली दिलेला YouTube व्हिडिओ बघा)

माझ्या अंगणात नाचतोय मोर
तक थैय्या थैय्या
इंद्रधनूची उठली कोर
लागे रंग उधळया

आला पाऊस आल्या धारा, धरतीला भिजवाया
माझ्या अंगणात नाचतोय मोर तक थैय्या थैय्या ||१||

तू सुंदर सुंदर पक्षी
तुझ्या तनूवर मोहक पक्षी – ओ ओ ओ
ताव रूपाने ताव ऐटीने
मोहित केले मम् पक्षी

मम् मोदचे कारण बनुनी आला रे तू मयुराया
माझ्या अंगणात नाचतोय मोर तक थैय्या थैय्या ||२||

तू झालास पक्ष्यांचा राजा
पक्षी राष्ट्रीय बनलास माझा ओ ओ ओ
तुझ्या रंगाने अन नृत्याने
मोहरले जीवन आहे
तव नृत्याने तव बोलीने मोहित झाली मम् काया
माझ्या अंगणात नाचतोय मोर तक थैय्या थैय्या ||३||

हे काळे काळे घण आले
पाहुनी तव मन मोहित झाले
तव नृत्याचा तव हर्षाचा
ठसा मनी उठला आहे
मनात ठसूनी डोळ्यात बघुनी घे निरोप मनरमना
माझ्या अंगणात नाचतोय मोर तक थैय्या थैय्या ||४||

 

सहलगीत

 

या सख्यांनो या सयांनो या ग या या
बागेमध्ये आज साऱ्या जाऊ या चला ||धृ||

बागेमध्ये उंच उंच झाडे पाहू या
छायेमध्ये आपण त्यांच्या आज खेळू या
फेर धरू या झिम्मा खेळूया या ||१||

बागेमध्ये रंगीत फुले आज हासती
फुलपाखरे कशी मोदे डुलती
गिरकी घेऊ या, नाचू गाऊ या ||२||

हिरवळीत हिरव्या हिरव्या आज डोळुया
गगनात आज सारे पक्षी पाहू या
खेळ खेळू या – झेप घेऊ या ||३||

बागेमध्ये मोकळी हवा आज घेऊ या
तनमन आज सारे ताजे ठेवू या
आनंद लुटू या – आरोग्य घेऊ या ||४||

जत्रा

 

(कवितेची चाल “तू चीज बडी है मस्त मस्त” ह्या चित्रपटातील गाण्यावर आहे. चालीसाठी कवितेनंतर खाली दिलेला YouTube बघा)

हि जत्रा आली मस्त मस्त
खुश झालो आम्ही जबरदस्त
नाही आता काही सुचत सुचत
करितो सारे आता फस्त फस्त ||१||
पनीसा परेसा (४ वेळा)

हि आली आता हि माधुरी
नृत्य तिचे कसे आहे भारी
हिला नाही काही तोड तोड
नृत्य तिचे आहे गोड गोड
नाही आता काही सुचत सुचत
नृत्य करितो आम्ही मस्त मस्त ||२||
पनीसा परेसा (४ वेळा)

खेळाची आहेत येथे खूप दुकाने
खेळाचे आहेत येथे सुंदर नमुने
येथे आहे सुंदर कोडे कोडे
सोडवा आता सारे थोडे थोडे
नाही आता, नाही आता
काही सुचत सुचत
खेळ खेळतो आम्ही मस्त ||३||
पनीसा परेसा (४ वेळा)

आला आला पहा भागुजी
रत्ना त्यासाठी चिरते भाजी
भागुजी काढतो खोड खोड
रत्ना देई त्याला फोड फोड
नाही आता, नाही आता
काही सुचत सुचत
खेळ बघतो आम्ही मस्त मस्त ||४||
पनीसा परेसा (४ वेळा)

टिपरी गीत

 

(कवितेची चाल “आधा है चंद्रमा रात आधी – नवरंग” ह्या चित्रपटातील गाण्यावर आहे. चालीसाठी कवितेनंतर खाली दिलेला YouTube बघा)

आला आला ग कान्हा आज हा वनी |
जमल्या साऱ्या गोपी ग आज काननी ||धृ||

लता वृक्षांनी कानन भरले
फळा फुलांनी रान हे सजले

फुले माळून हातात, गोपी येति तालात
हर्षित गोपी झाल्या ध्यानी मनी ||१||

सूर वेणूचा मधुर घुमला
टिपऱ्या टिपऱ्यांचा नाद हा आला
ध्वनी त्यांचा झाला, आली राधा बाला
आली गात रास राधा राणी ||२||

पायी नुपूर रुणझुण बोले
हाती किन किन कंगण हाले
राधा कृष्ण लीला, जीव वेडा झाला
टिपरी आली रंगात आज राणी वनी ||३||

लागली दिसाया संध्या क्षितिजाला
आली आठव घराची गोपीला
वेणू थांबव माधव, राधे घर आठव
राधा कान्हासह गोपी निघती सदनी ||४||

जोडी

 

कप आणि बशी
आहे जोडी खाशी
कपबशी असे छान |
तर पाहुण्यांची वाढे शान |

कपाला नसेल कान
तर जाईल त्यांचा मान |
कपाला असेल कान
तर चहाची लज्जत महान |

कपबरोबर हवी बशी
वरासम वधू जशी
बशीला कपापासून केले दूर
आणि मगाचा वाढला भलताच नूर

चहाचे मग कॉफीचे मग
बाजारात उभे धरून तग
मगात चहा उच्चंभृंना
त्याने पोळते जीभ हा किस्सा नवा
जीभ पोळण्यापेक्षा मग दूर ठेवा
कपबशीला पूर्वीप्रमाणेच मन द्यावा |

अंकांचे गाणे

 

अकरा बारा अकरा बारा
रोगराईला देऊ नका थारा

तेरा चौदा तेरा चौदा
वाईट सवयींची टाळू या बैदा

पंधरा सोळा पंधरा सोळा
नवीन नवीन माहिती करा गोळा

सतरा अठरा सतरा अठरा
जपून छंद भरवा जत्रा

एकोणीस वीस एकोणीस वीस
वृक्षारोपणास रुजवू या बीज |

मंगल माकड

 

एक होते जंगल
त्यात माकड मंगल
माकडाला वाजली थंडी
त्याने ठरवले शिवावी बंडी
बंडीसाठी हवे कापड
शोधात निघाले मंगल माकड
असे गेले थेट बाजारात
तागाच त्याने उचलला हातात |
तसेच गेले शिंप्याकडे
शिंप्याच्या मशीनवर उभे फाकडे
म्हणे शिंपीदादा माप घ्या थोडे
बंडी शिवायचे काम करा एवढे
शिंपी घाबरला होता मनात
शिवायला बसला एका क्षणात
शिवून त्याने बंडी केली पुरी
घालून माकडाची निघाली स्वारी