मैत्रीण

 

एकदा मी एकटी होते घरा
खेळायला माझ्याशी कोणी नव्हते जरा |
विनू गेला आजीकडे, बानू गेली मामीकडे |
एकटीच मी करीत होते इकडे तिकडे |

‘च’ कंटाळून मी म्हंटले मनाशी |
इतक्यात लक्ष गेले कोनाड्याशी |
मैत्रीण होती माझी कोनाड्यात |
माझीच माझी वाट पहात |

चटकन मी गेले कोनाड्याशी |
उचलून तिला मी घेतले हाताशी |
कोण माझी मैत्रीण ठाऊक आहे तुम्हाला ?
घाऱ्या डोळ्यांची बाहुली माझी श्यामला |
श्यामला माझी मला मिळाली खेळायला |
वाट नको आता कोणाची बघायला |