सहलगीत

 

या सख्यांनो या सयांनो या ग या या
बागेमध्ये आज साऱ्या जाऊ या चला ||धृ||

बागेमध्ये उंच उंच झाडे पाहू या
छायेमध्ये आपण त्यांच्या आज खेळू या
फेर धरू या झिम्मा खेळूया या ||१||

बागेमध्ये रंगीत फुले आज हासती
फुलपाखरे कशी मोदे डुलती
गिरकी घेऊ या, नाचू गाऊ या ||२||

हिरवळीत हिरव्या हिरव्या आज डोळुया
गगनात आज सारे पक्षी पाहू या
खेळ खेळू या – झेप घेऊ या ||३||

बागेमध्ये मोकळी हवा आज घेऊ या
तनमन आज सारे ताजे ठेवू या
आनंद लुटू या – आरोग्य घेऊ या ||४||

Leave a Reply

Your email address will not be published.