रानातल्या राघू

 

रानातल्या राघू माझा ऐकशील ना |
अंगणात माझ्या तू येशील ना |
परसातल्या झाडाचे पेरू किती गोड |
ठेवीन तुझ्यासाठी मी एक फोड |
पेरूची चव तू घेशील ना ? ||१||

हिरवे हिरवे पाचूसम अंग तुझे |
बघून वेडे मन मोहरे माझे |
लाल-लाल तुझ्या चोचीने या |
डाळिंब तू रे फोडशील ना ? ||२||

रानातला एकांत आवडे तुला
गुपित तुझे माहित मला
माझ्यासाठी एकदाच येशील ना ?
फांदीचा झुला करशील ना ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.